Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

MEHMET GÖKHAN ŞAHİN olarak hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatıyla MEHMET GÖKHAN ŞAHİN tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir.

MEHMET GÖKHAN ŞAHİN SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgilere http://www.mehmetgokhansahin.com/ ‘da yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz tarafınıza sunulan sağlık hizmetlerine bağlı olarak aşağıda belirtilen amaçlar, sağlık hizmetlerine ilişkin mevzuat, KVKK ve ilgili ikincil düzenlemeler uyarınca; çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri yöntemlerle sözlü, yazılı, yahut elektronik olarak MEHMET GÖKHAN ŞAHİN tarafından toplanmaktadır.

Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile MEHMET GÖKHAN ŞAHİN ‘nin meşru menfaatinin gerektirmesi ve KVKK’nın 6. maddesinde yer alan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Yukarıda açıklanan çerçevede elde edilen kişisel verileriniz şu şekildedir;

Kimlik VerileriAdınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, hastanemize özgü protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz
İletişim VerileriAdresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz
Müşteri İşlem VerileriÇağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız gibi sesli ve sair dijital bilgileriniz
Fiziksel Mekan GüvenliğiKamera kayıtlarınız vs.
Finansal VerilerBanka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz gibi finansal verileriniz
Görsel ve İşitsel KayıtlarGörsel ve işitsel kayıtlarınız
Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlarEski kimlik fotokopisi dolayısıyla kayıtlarımızda yer alan dini bilgileriniz.
Sağlık Bilgileri ve Cinsel Hayat VerileriKan grubu, medikal geçmiş, check-up sonucu, konsültasyon raporu, diyet formu, ameliyat bilgileri, uygulanan tedavi yöntemi, hastalık türü, kullandığı ilaçlar, tıbbi değerler, tahlil sonuçları gibi sağlığınıza ilişkin verileriniz
Vakıf, Dernek veya Sendika Üyeliği Bilgisi Kampanya, promosyon faaliyetleri kapsamında dernek/vakıf/sendika üyeliği verileriniz,

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz;

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Alınan randevular hakkında bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Hastane işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • MEHMET GÖKHAN ŞAHİN tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Suistimal ve yetkisiz işlemlerin engellenmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aksiyonlarının sağlanması,
 • Web sitesi ve mobil kanallar üzerinden tanıtım amaçlı içerik ve ileti paylaşımı yapılabilmesi,
 • Araştırma yapılması,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Gerçekleştirilen sağlık hizmetleri karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Kimlik teyidi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Veri güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakatın sağlanabilmesi,
 • Hastane ile iş ilişkisi içerisinde olan kuruluşların politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi,
 • Hastane acil durum süreçlerinin yürütülmesi; hasta memnuniyetinin ölçülmesi de dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Hasta memnuniyetinin arttırılması,

gibi amaçlarla işlenebilecektir.

Yukarıda sayılı kişisel verileriniz, 3359 s. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Özel Hastaneler Tüzüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında işlenebilecek olup, MEHMET GÖKHAN ŞAHİN’e ait arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yurtiçinde ve/veya yurtdışında, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hastane operasyonlarının güvenliğinin temini, denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülebilmesi, hastane içi operasyonel yönetimin verimlileştirilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aksiyonlarının sağlanması, hastanemiz ile anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi ve acil durum süreçlerinin yürütülmesi başta olmak üzere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde başta Sağlık Bakanlığı, İl-İlçe Sağlık Müdürlükleri ve bağlı alt birimleri olmak üzere, aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, adli makamlar, tıbbi teşhis için anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan sair üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki verdiğiniz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Merkezi’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşabilmekteyiz.

4. KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı http://www.mehmetgokhansahin.com/ adresinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak; Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. Sude Apt. 29/C 38280 Talas / KAYSERİ adresine bizzat teslim edebilir; noter aracılığıyla gönderebilir yahut iletisim@eleganestetik.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.